Дипломната работа

Голямата депресия... не буквално, разбира се... е тази моя Дипломна работа и съвсем достойно, смятам, си заслужава главната буква. Два месеца вече ровене- ровене- ровене, не е кой знае какво събиране на материал, по простичката причина, че самият материал е в едно грамадно количество, до което сигурно никой доцент, доктор, апокрифен специалист или каквото и да било, не се е докосвал изцяло. Е, вероятно е и да бъркам, кой ги знае тези във Ватиканът какви ги вършат- съвсем различна тема, впрочем. Хах, ами, то не че аз също ще се задълбая чак толкова в тази изкусна материя- само няколко книги, няколко статии, няколко имейла с едно ново познанство от БАН- общо взето това. Сега остава да се заема със сглобяването на всичко, с което разполагам... ама то пъзелите трудно се редят, нали знаете, особено ако са без спомагателна картинка- модел и се състоят от няколко стотин мънички парченца. Е, не, че и това би ми било проблем... проблемът ми е в това, че все още не знам от къде да почна, а новата година в ЮЗУ вече стартира... да, от първи септември уж трябва да съм на лекции- да, ама не! Не, не, не е нищо сериозно... чакам си да ми дойдат датите за настаняване в общежитието, че сега първа щафета са `зайците`- три дни те, после три дни почивни дни заради Съединението от 6ти септември 1885 година, все пак е официален празник. А колко много интересни факти има на тази дата, ще ги споделя скромно тези дни за любопитстващите физиономийки... ей, значи, говоря вече като на дечица... да знаете това е резултат от вълнението ми по случай наближаващите лекции към допълнителния курс, който миналия семестър записах, за педагогическа правоспособност. Не знам колко е известно, но на първо класиране преди две години бях приета именно с четвърто желание Педагогика, но пък изчаках следващото класиране и влязох с първото си желание- Българска филология ( и сега като се замислям от време на време колко некомпетентно пиша и как ми подкуцва граматиката- направо зарезил, че трета година уча, хъх ). И да, искам я тая педагогика, искам да преподавам, искам- искам- искам... но само с искане нищо не става, трябва и акъл ( това май някога го имаше в една реклама, хм? ) и труд, и упоритост и... един ден се достига до желаният успех... Надявам се. Целта на цялото това писане, обаче, не е да описвам своите прищевки, макари да не съм го правила от отдавна, макар и дори да загърбих и книжният си дневник... целта е коренно различна: да споделя това, което открих и проучвам относно писането на дипломна работа- скромничко, съкратено и ясно- на едно място. Оформление на дипломна работа
I. Какво трябва да включва текстът на дипломната работа? 1. Заглавна страница, съдържаща следната информация Име на учебното заведение, факултет, катедра; Тема на дипломната работа; Дипломант, специалност, факултетен номер; Научен ръководител и (ако има) консултант; Населено място, дата; 2. Съдържание - Списък от заглавията на отделните глави, подчасти, приложения и съответните номера на страници. 3. Увод – Кратко въведение в темата и каква е задачата, която се решава, решението, което се предлага и получените резултати. Описва се и структурата на дипломната работа - изброяват се отделните части и приложения с кратък коментар за съдържанието им. 4. Изложение (по-долу е дадено подробно описание) 5. Заключение - Поглед назад към извършената работа, критична самооценка, приноси на дипломанта, насоки за възможно развитие на работата и др. 6. Използвана литература - Списък от публикации (автор, година, заглавие, издателство), както и Интернет адреси на основните източници, използвани при подготовката на дипломната работа. Възможни са варианти за оформяне на цитирането и източниците. Трябва да се спазва принципа, че читателя трябва да има достатъчно данни, по които да намери цитирания документ. ВАЖНО! Всяко заглавие, включено в списъка, трябва да бъде цитирано поне веднъж в текста на дипломната работа, като тези препратки трябва да бъдат смислени - в подкепа на изложението и в съответствие със съдържанието на източника. И обратно, всеки цитиран в текста източник трябва да се съдържа в списъка с използваната литература. 7. Приложения (при желание и ако разработката го изисква): използвани означения, индекс, програмен код, таблици, схеми, текстове на програми, разпечатки на екрани и др. 8. Резюме на дипломната работа на български и английски, оформени като текстов файл II. Какво да включва изложението? Обзор на проблемната област. С какво се е запознал дипломантът и на какво се основава решението на проблема (теоретична област, подходи, методи, изследвания, софтуер, данни, които е проучил, използвал за нуждите на изследването в дипломната работа). В тази част дипломантът демонстрира професионално знание. Теоретична обосновка на предлаганото решение и описание на решението на проблема – В зависимост от естеството на задачата, акцентът може да е върху (а) аналитичната техника, (б) софтуерната реализация, (в) избор на модел за конкретното приложение. Описание на решенията, илюстративни примери, тълкуване на резултатите. Заключение - Съдържа Резюме на получените резултати и претенциите за оригинални резултати и перспективи за бъдещи изследвания. ЗАБЕЛЕЖКА: Допустимо е обединяването на някои точки, както и добавянето на други, в зависимост от спецификата на дипломната работа. III. Изисквания за обема и типографското оформление на дипломната работа. Обем на дипломната работа- Препоръчителният обем на дипломната работа е в интервала 30-50 стандартни машинописни страници, включително съдържанието и списъкът с използваната литература. При желание, извън този обем могат да се дадат приложения. Една стандартна машинописна страница съдържа 30 реда, като на всеки ред има не повече от 60 символа. Това приблизително се равнява на една страница формат А4 форматирана с размер на шрифта 12 пункта и междуредово разстояние ред и половина. Използване на чуждоезични термини - Ако в дипломната работа са използвани преведени на български чуждоезични термини, тяхното оригинално наименование се посочва в скобки. Стил на изложението - Стилът на изложението в дипломната работа е академичен, без използване на жаргонни думи. Текстът не трябва да съдържа правописни и пунктуационни грешки. Други изисквания - Страниците, фигурите и таблиците се номерират с арабски цифри. При първо използване на съкращение в скобки се посочва пълното название, за което е използвано съкращението.

Коментари

translate

Архив на блога

Показване на още